لوگو1
سازمان تاکسیرانی رشت
۱۴۰۰ شنبه ۱ آبان
.
gg
قوانین و مقررات

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
آئین نامه قوانین و مقررات کمیته انضباطی سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی رشت


1 منظور از سازمان در این آئین نامه سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی رشت می باشد که طبق مقررات مربوط به نحوه فعالیت ها و ارائه خدمات حمل و نقل عمومی مسافر درون شهری در بخش های مختلف اعمال مدیریت و نظارت می نماید.

2 اشخاص مشمول مقررات این آئین نامه کلیه رانندگان ومالکان خودروهای تاکسی شهری و رانندگان کمکی تاکسی و مدیران عامل شرکت های حمل و نقل عمومی مسافر درون شهری ( تاکسی تلفنی ) و خودروهای سواری تحت پوشش می باشد.

3 تاکسی عبارت است از وسیله نقلیه ای که دارای مشخصات تعیین شده از سوی سازمان بوده و با مجوز بهره برداری و کارت شهری که توسط سازمان صادر می شود بصورت یکی از سرویسهای تاکسی شهری با عناوین و رنگها و فرم های گوناگون در محدوده شهر رشت به جابجائی مسافر در سطح شهر می پردازند .

4 منظور از پروانه بهره برداری در این آئین نامه مجوزی است که پس از طی موفقیت آمیز مراحل مختلف قانونی برای مدت معین یا سرویس و مسیر مشخص توسط سازمان صادر و در اختیار افراد واجد شرایط قرار میگیرد و شماره پروانه تاکسیرانی به عنوان کد شناسائی راننده بکار می رود .

5 متقاضی اخذ پروانه تاکسیرانی مکلف به سپردن تعهد رسمی مبنی بر عدم انجام تخلفات مندرج در این آئین نامه و قبول تصمیمات هیئت انضباطی می باشد .

6 نظر به لزوم رعایت کلیه مقررات قانونی و موازین شرعی و پاسداری از کرامات انسانی رانندگان و شهروندان و سالم سازی فعالیت های مربوط به حمل و نقل مسافران درون شهری این آئین نامه تصویب و پس از تصویب مورد اجراء قرار می گیرد.

تخلفات

در راستای اجرای مفاد این آئین نامه و اعمال مقررات بر رانندگان محترم به استناد مفاد ماده 12 آئین نامه اجرائی که هنگام صدور پروانه در یکی از دفاتر رسمی مورد وثوق سازمان مکلف به سپردن تعهد به اجرای آنها می باشند و بر اساس ماده 8 آئین نامه اجرائی در صورت شکایت شهروندان و یا گزارش بازرسین محترم سازمان مبنی بر عدم رعایت موارد زیر که در هیات کمیته انضباطی با عنایت به ماده 15 آئین نامه اجرائی قابل طرح بوده می بایست پس از گذراندن مراحل اداری و شرکت در جلسه مزبور پاسخگوی موارد شکایت مطروحه باشند و هیئت کمیته انضباطی سازمان مرکب از نماینده محترم شورای اسلامی شهر رشت به عنوان ریاست کمیته و نماینده شهرداری شهر رشت که پست مدیر عاملی سازمان را نیز بر عهده دارد و همچنین یکی از تاکسیداران محترم دارای پروانه بهره برداری به عنوان نماینده انتخاب شده از سوی تاکسیداران و تاکسیرانان بر اساس انطباق با قانون جاری و به استناد بندهای جدول تعیین شده اقدام به صدور رای می نمایند . قابل ذکر می باشد که آرای هیئت کمیته انضباطی قطعی و پس از ابلاغ به مشارالیه لازم الاجرا می باشد.

ماده 8 آئین نامه اجرائی مربوط به مواردی که تخلفات تاکسیرانی محسوب و مرتکبین تابع تصمیمهای هیئتهای انضباطی خواهند بود ( 9 گانه ) :

1 امتناع از حمل مسافر یا حمل مسافر با شرایطی خارج از مقررات .

2 عدم رعایت شئون اسلامی و اجتماعی .

3 عدم انجام کشیکهای محوله و رعایت مقررات آن .

4 اقدام به تاکسیرانی برای غیر از ساعت مسیر و سرویسی که در پروانه قید شده است .

5 ارتکاب به جرم در هنگام تاکسیرانی یا با استفاده از تاکسی .

6 عدم رعایت نرخهای مصوب و عدم استفاده از تاکسی متر درصورت نصب و الزام استفاده از آن .

7 عدم رعایت مقررات مربوط به حمل مسافر و تکرار تخلفات راهنمائی و رانندگی .

8 استفاده از پلاک شناسائی راننده دیگر در هنگام ارائه سرویس .

9 نصب و استفاده از وسایل غیر مجاز که مخالف دستورالعملهای صادر شده باشد در تاکسی .

بند 3 از ماده 12 آئین نامه اجرائی مربوط به سپردن تعهدات رانندگان در هنگام اخذ پروانه انعقاد قرار داد در قالب مفاد ماده ( 10 ) قانون مدنی بمنظور قبول تعهدات و شرایط زیر همچنین تصمیمهای هیئت انضباطی موضوع ماده ( 15 ) این آئین نامه ( 12 گانه ) :

1 تعهد به ارائه فقط یکی از سرویسهای تاکسی برابر مفاد قراردادوروزانه حداقل یک نوبت کاری 8 ساعته . حداکثر اضافه کار یک فرد که ارایه سرویس را در یک نوبت کاری 8 ساعته قبول می کند 4 ساعت است که میزان آن توسط سازمان در پروانه تاکسیرانی قید می شود.دارنده پروانه بهره برداری با موافقت سازمان اختیار ارایه همان سرویس در نوبت کاری دیگر را منوط به به قید موضوع در قرارداد و معرفی فرد دارای پروانه تاکسیرانی دیگر دارد . در این صورت مسئولیتهای ارایه سرویس در نوبت کاری دیگر نیز کماکان به عهده دارنده پروانه بهره برداری است .

2 اعلام زمان استفاده ازمرخصی سالیانه به مدت یک ماه که ضمن آن ممکن است حداقل یک نوبت کاری ارایه سرویس تعطیل شود . دارنده پروانه بهره برداری فقط در مدت مرخصی سالیانه می تواند به جای خود فرد دارای پروانه تاکسیرانی دیگری را برای ارایه سرویس در نوبت کاری مورد تعهد معرفی نماید .

3 تعهد به انجام انواع سرویس و مسیر و زمانهای شروع وخاتمه هر نوبت کاری سرویس درج شده در پروانه تاکسیرانی .

4 تقبل انجام برنامه های مربوط به کشیک .

5 تعهد به انجام مرتب نظافت بیرون و داخل تاکسی و رعایت شئون اسلامی و اجتماعی و عدم نصب لوازم و اشیای غیر مجازدر تاکسی برابر دستورالعمل های ارائه شده .

6 تعهد به تهیه و استفاده از لباس فرم نظیف توسط راننده هنگام ارایه سرویس و نصب پلاک کد شناسایی راننده برروی شیشه عقب خودرو برای رویت از خارج , همچنین نصب کد شناسایی راننده و وسیله نقلیه ( تاکسی ) در داخل اتومبیل در محل قابل رویت مسافر برابر دستورالعملهای سازمان.

7 تعهد به عدم سپردن تاکسی برای ارایه سرویس به افراد فاقدپروانه تاکسیرانی معتبر و نیز بهره برداری از تاکسی در زمانی که پروانه بهره برداری توسط مراجع ذیربط طبق مقررات اخذ یا بطورموقت تا صدور پروانه بهره برداری جدید باطل شده است .

8 تعهد به اعلام علی عدم ارایه سرویس ظرف 48 ساعت از تاریخ توقف تاکسی به سازمان.

9 تعهد به رعایت نرخهای مصوب و نیز نصب و استفاده از تاکسی متر طبق دستورالعملهای صادر شده .

10 تعهد به امتناع از حمل مسافر ‌, همچنین اقدام به حمل مسافر با اعمال شرایط شخصی و خارج از مقررات .

11 تعهد به استفاده از تابلو ًخارج از سرویسً در مواردی که بنا به دلایل نقص فنی اتومبیل یا پایان نوبت کاری یا بنا به اضطرار قابل توجیه , پذیرش مسافر ممکن نباشد .

12 تعهد به توجه کامل به اخطارها و تذکرهای بازرسین سازمان.

جرایم و تنبیهات

رانندگان متخلف که هر یک از موارد 9 گانه ماده 8 آئین نامه اجرائی و نیز موارد 12 گانه بند 3 از ماده 12 همین مرجع که مشروح بندهای آنها در فوق آمده را رعایت ننمایند بترتیب جدولهای تعیین شده ذیل محکوم میگردند :

الف)مجموعه قوانین و مقررات و تعهدات مربوط به تخلفات انضباطی مالکان و رانندگان و رانندگان کمکی تاکسی شهری و تاکسی تلفنی وتاکسی بیسیم (قابل طرح در کمیته انضباطی سازمان)

کد

تخلفات اشخاص حقیقی ، حقوقی

101

عدم انجام خدمت محوله در نوبت (شیفت ) معین شده در پروانه تاکسیرانی

102

عدم انجام سرویس مشخص شده در پروانه تاکسیرانی

103

عدم انجام خدمت در مسیر معین شده در پروانه تاکسیرانی

104

عدم انجام خدمت در مکان و زمان معین شده توسط سازمان تاکسیرانی براساس برنامه حمل و نقل عمومی مسافردرونشهری

105

سپردن پروانه تاکسیرانی متعلق بخود جهت تاکسیرانی به غیر

106

رانندگی با تاکسی که مشخصات آن با مشخصات مندرج در پروانه مطابقت ندارد

107

امتناع از حمل مسافر بدون عذر موجه

108

حمل مسافر با شرایطی خارج از مقررات تعیین شده توسط سازمان تاکسیرانی

109

عدم رعایت شئون اسلامی و اجتماعی که برابر دستورالعملهای ارائه شده میبایست رعایت شود

110

عدم انجام کشیک های محوله و رعایت مقررات آن

111

ارتکاب به جرم درهنگام تاکسیرانی ویابااستفاده از تاکسی

112

عدم رعایت مقررات مربوط به حمل مسافر

113

عدم رعایت نرخهای مصوب

114

عدم نصب تاکسیمتردرصورت لزوم به نصب و استفاده ازآن

115

عدم استفاده از تاکسیمتر

116

تکرار تخلفات راهنمایی و رانندگی

117

عدم انجام نظافت بیرون و داخل تاکسی برابر دستورالعملها

118

عدم استفاده از لباس فرم نظیف توسط راننده هنگام ارائه سرویس

119

عدم نصب کد شناسایی راننده بر روی شیشه عقب برای رویت ازخارج وهمچنین مسافردرداخل اتومبیل درمحل قابل رویت برابردستورالعمل سازمان

120

همراه نداشتن پروانه تاکسیرانی و کارت شهری در هنگام رانندگی

121

رانندگی با تاکسی که پروانه آن توسط مراجع ذیربط طبق مقررات اخذ یا بطورموقت تا صدورجدید باطل شده است

122

عدم استفاده ازتابلوخارج ازسرویس در مواردی که بنا به دلایل نقص فنی اتومبیل یا پایان نوبت کاری یا بنا به اضطرارقابل توجیه پذیرش مسافرممکن نباشد.

123

عدم توجه کامل به اخطارها و تذکرات بازرسان سازمان تاکسیرانی در امور تاکسیرانی

124

خروج بدون مجوز از شهر یا مسیر که برای تاکسیرانی (با تاکسی که مشخصات آن در پروانه قید گردیده است)مجاز اعلام شده است

125

عدم نصب لوازم و اشیای غیر مجاز در تاکسی برابر دستورالعملهای ارائه شده

126

اعلام نکردن علت عدم ارائه سرویس ظرف (48) ساعت از تاریخ توقف تاکسی به سازمان

127

عدم نصب کپسول آتشنشانی آماده بکار در وسیله نقلیه

128

نداشتن برگ معاینه معتبرخودروکه توسط مراجع ذیصلاح صادر میشود

129

عدم ارسال قسمت فوقانی برگ مخصوص ارسال به تاکسیرانی جدا شده از صورتجلسه تحویل و تحول تاکسی(موجود در پروانه تاکسیرانی)ظرف 24 ساعت به تاکسیرانی از تاریخ تحویل تاکسی به راننده.

130

عدم ارسال قسمت زیرین برگ مخصوص ارسال به تاکسیرانی جدا شده ازصورتجلسه تحویل و تحول تاکسی (موجود در پروانه تاکسیرانی)ظرف 24 ساعت به تاکسیرانی از تاریخ فسخ قرارداد با راننده .

131

نداشتن رنگ آمیزی،خط کشی و علائم قابل نقش و نصب در بدنه و ظاهر تاکسی مطابق مشخصات پروانه و دستورالعملها

132

سوار نمودن مسافر دربستی در مواقع پیک ترافیک

133

رانندگی با تاکسی که تاکنون پروانه آن توسط مراجع ذیربط طبق مقررات صادرنشده باشد

ب ) مجموعه قوانین و مقررات و تعهدات مربوط به تخلفات انضباطی مالکان و رانندگان تاکسی شهری و تاکسی تلفنی و تاکسی بیسیم (قابل طرح در کمیته انضباطی سازمان) :

کد

تخلفات اشخاص حقیقی ، حقوقی

201

عدم نظارت بر انجام خدمت محوله در نوبت (شیفت ) معین شده در پروانه تاکسیرانی

202

عدم نظارت بر انجام سرویس مشخص شده در پروانه تاکسیرانی

203

عدم نظارت بر انجام خدمت در مسیر معین شده در پروانه تاکسیرانی

204

عدم نظارت بر انجام خدمت در مکان و زمان معین شده توسط سازمان تاکسیرانی براساس برنامه حمل و نقل عمومی مسافردرون شهری

205

عدم نظارت بر سپردن پروانه تاکسیرانی متعلق بخود جهت تاکسیرانی به غیر

206

عدم نظارت بر رانندگی با تاکسی که مشخصات آن با مشخصات مندرج در پروانه مطابقت ندارد

207

عدم نظارت بر امتناع از حمل مسافر بدون عذر موجه

208

عدم نظارت بر حمل مسافر با شرایطی خارج از مقررات تعیین شده توسط سازمان تاکسیرانی

209

عدم نظارت بر رعایت شئون اسلامی و اجتماعی که برابر دستورالعملهای ارائه شده میبایست رعایت شود

210

عدم نظارت بر انجام کشیک های محوله و رعایت مقررات آن

211

عدم نظارت بر ارتکاب به جرم درهنگام تاکسیرانی ویابااستفاده از تاکسی

212

عدم نظارت بر رعایت مقررات مربوط به حمل مسافر

213

عدم نظارت بر رعایت نرخهای مصوب

214

عدم نظارت بر نصب تاکسیمتردرصورت لزوم به نصب و استفاده ازآن

215

عدم نظارت بر استفاده از تاکسیمتر

216

عدم نظارت بر تکرار تخلفات راهنمایی و رانندگی

217

عدم نظارت بر انجام نظافت بیرون و داخل تاکسی برابر دستورالعملها

218

عدم نظارت بر استفاده از لباس فرم نظیف توسط راننده هنگام ارائه سرویس

219

عدم نظارت بر نصب کد شناسایی راننده بر روی شیشه عقب برای رویت ازخارج وهمچنین مسافردرداخل اتومبیل درمحل قابل رویت برابردستورالعمل سازمان

220

عدم نظارت بر همراه نداشتن پروانه تاکسیرانی و کارت شهری در هنگام رانندگی

221

عدم نظارت بر رانندگی با تاکسی که پروانه آن توسط مراجع ذیربط طبق مقررات اخذ یا بطورموقت تا صدورجدید باطل شده است

222

عدم نظارت بر استفاده ازتابلوخارج ازسرویس در مواردی که بنا به دلایل نقص فنی اتومبیل یا پایان نوبت کاری یا بنا به اضطرارقابل توجیه پذیرش مسافرممکن نباشد.

223

عدم نظارت بر توجه کامل به اخطارها و تذکرات بازرسان سازمان تاکسیرانی در امور تاکسیرانی

224

عدم نظارت بر خروج بدون مجوز از شهر یا مسیر که برای تاکسیرانی (با تاکسی که مشخصات آن در پروانه قید گردیده است)مجاز اعلام شده است

225

عدم نظارت بر نصب لوازم و اشیای غیر مجاز در تاکسی برابر دستورالعملهای ارائه شده

226

عدم نظارت بر اعلام نکردن علت عدم ارائه سرویس ظرف (48) ساعت از تاریخ توقف تاکسی به سازمان

227

عدم نظارت بر نصب کپسول آتشنشانی آماده بکار در وسیله نقلیه

228

عدم نظارت بر نداشتن برگ معاینه معتبرخودروکه توسط مراجع ذیصلاح صادر میشود

229

عدم نظارت بر ارسال قسمت فوقانی برگ مخصوص ارسال به تاکسیرانی جدا شده از صورتجلسه تحویل و تحول تاکسی(موجود در پروانه تاکسیرانی)ظرف 24 ساعت به (شهرداری/تاکسیرانی)از تاریخ تحویل تاکسی به راننده

230

عدم نظارت بر ارسال قسمت زیرین برگ مخصوص ارسال به تاکسیرانی جدا شده ازصورتجلسه تحویل و تحول تاکسی (موجود در پروانه تاکسیرانی)ظرف 24 ساعت به (شهرداری/تاکسیرانی)از تاریخ فسخ قرارداد با راننده

231

عدم نظارت بر نداشتن رنگ آمیزی،خط کشی و علائم قابل نقش و نصب در بدنه و ظاهر تاکسی مطابق مشخصات پروانه و دستورالعملها

232

عدم نظارت بر سوار نمودن مسافر دربستی در مواقع پیک ترافیک

233

عدم نظارت بر رانندگی با تاکسی که تاکنون پروانه آن توسط مراجع ذیربط طبق مقررات صادرنشده باشد

پ ) مجموعه قوانین و مقررات و تعهدات مربوط به تخلفات انضباطی مدیران تاکسی تلفنی و مدیران تاکسی بیسیم (قابل طرح در کمیته انضباطی سازمان) :

بند 4 از ماده 13 آئین نامه اجرائی مربوط به سپردن تعهدات اشخاص حقوقی که در هنگام اخذ پروانه انعقاد قرار داد در قالب مفاد ماده ( 10 ) قانون مدنی برای ارائه سرویسهای محوله به نمایندگی از شهرداری رشت با قبول کلیه تعهدات و شرایط زیر همچنین تصمیمهای هیئت انضباطی موضوع ماده ( 15 ) این آئین نامه( 12 گانه) :

1 تعهد به ارائه سرویس برابر مشخصات قرارداد حداقل یک نوبت کاری(8) ساعته برای هر خودروی شرکت توسط افراد دارای پروانه تاکسیرانی .

2 تعهد به اینکه درهیچ زمان سرویس ارائه شده توسط خودروهای شرکت کمترازچهار پنجم تعداد خودروهای معرفی شده نباشدودر غیر اینصورت باید ظرف حداکثر(24) ساعت سازمان را مطلع نماید .

3 تعهد به تقبل انجام برنامه های کشیک و مقررات مربوط .

4 تعهد به انجام نظافت درون و برون خودروها ورعایت شئون اسلامی و اجتماعی برابر دستورالعملهای صادر شده .

5 تعهد به تهیه و استفاده از لباس هم شکل توسط رانندگان شرکت هنگام ارائه سرویس و همچنین نصب کد شناسائی راننده و وسیله نقلیه در داخل خودرو در محل قابل رویت مسافر و شیشه عقب خودرو به نحوی که از بیرون قابل رویت باشد .

6 تعهد به تجهیز شرکت به سیستم ارتباطی با ارائه اشتراک در سیستم ارتباطی شرکتهای مشابه در صورت اعلام سازمان مبنی بر استفاده از سیستم ارتباطی با رعایت قوانین و مقررات مربوط .

7 تعهد مبنی بر عدم واگذاری سهام شرکت تحت هر عنوان به اشخاص دیگر مگر با اطلاع سازمان .

8 تعهد به استفاده از تابلوی خارج از سرویس در خودروهای شرکت در مواردی که بنابه دلایل فنی یا اضطراری قابل توجیه یا اتمام نوبت کاری پذیرش مسافر امکان پذیر نباشد .

9 تعهد به رعایت نرخهای مصوب و نصب و استفاده از تاکسی متر برابر دستورالعملهای صادرشده .

10 تعهد به عدم امتناع از حمل مسافر همچنین اقدام به حمل مسافر با شرایط شخصی و خارج از مقررات.

11 تعهد به توجه کامل به اخطارها و تذکرهای بازرسین سازمان .

12 تعهد به عدم استفاده از وسائط نقلیه ای که پروانه بهره برداری آن به نام شرکت نیست .

اشخاص حقیقی و مدیران عامل شرکتهای حمل و نقل عمومی مسافر ( تاکسی تلفنی ) متخلف که هر یک از موارد 12 گانه بند 4 از ماده 13 همین مرجع که مشروح بندهای آنها در فوق آمده را رعایت ننمایند بترتیب جدولهای تعیین شده ذیل جریمه میگردند :

301

عدم نظارت برارائه سرویس برابر مشخصات قرارداد حداقل یک نوبت کاری(8) ساعته برای هر خودروی شرکت توسط افراد دارای پروانه تاکسیرانی

302

عدم نظارت براینکه درهیچ زمان سرویس ارائه شده توسط خودروهای شرکت کمترازچهار پنجم تعداد خودروهای معرفی شده نباشدوباید ظرف حداکثر(24) ساعت سازمان را مطلع نماید

303

عدم نظارت بر تقبل انجام برنامه های کشیک و مقررات مربوط

304

عدم نظارت بر انجام نظافت درون و برون خودروها

305

عدم نظارت برتهیه و استفاده از لباس هم شکل توسط رانندگان شرکت هنگام ارائه سرویس

306

عدم تعهد به تجهیز شرکت به سیستم ارتباطی با ارائه اشتراک در سیستم ارتباطی شرکتهای مشابه در صورت اعلام سازمان مبنی بر استفاده از سیستم ارتباطی با رعایت قوانین

307

واگذاری سهام شرکت تحت هر عنوان به اشخاص دیگر مگر با اطلاع سازمان

308

عدم نظارت براستفاده از تابلوی خارج از سرویس در خودروهای شرکت در مواردی که بنابه دلایل فنی یا اضطراری قابل توجیه یا اتمام نوبت کاری پذیرش مسافر امکان پذیر نباشد

309

عدم نظارت بررعایت نرخهای مصوب و نصب و استفاده از تاکسی متر برابر دستورالعملهای صادرشده

310

عدم نظارت بر امتناع از حمل مسافر همچنین اقدام به حمل مسافر با شرایط شخصی و خارج از مقررات

311

عدم تعهد به توجه کامل به اخطارها و تذکرهای بازرسین سازمان

312

استفاده از وسائط نقلیه ای که پروانه بهره برداری آن به نام شرکت نیست

313

عدم رعایت شئون اسلامی و اجتماعی برابر دستورالعملهای صادر شده

314

عدم نظارت بر نصب کد شناسائی راننده و وسیله نقلیه در داخل خودرو در محل قابل رویت مسافر و شیشه عقب خودرو به نحوی که از بیرون قابل رویت باشد

تاریخ به روز رسانی: 1398/04/16
تعداد بازدید: 1203
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری رشت می باشد.
Powered by DorsaPortal