لوگو1
سازمان تاکسیرانی رشت
۱۳۹۸ چهارشنبه ۱ خرداد
.
gg
تاريخچه تاكسيراني
تاريخچه تاكسيراني
بر اساس اطلاعات و آمار موجود در ابتدا امور تاكسيراني و صدور پروانه توسط اداره راهنمائي و رانندگي انجام ميپذيرفت كه در سال 1345 حدود 220 تاكسي در شهر رشت مشغول فعاليت بوده اند يعني براي هر 650 شهروند يك تاكسي وجود داشت و در سال 1352 شركت تعاوني تاكسيرانان رشت با هدف خدمات رساني به تاكسيداران و تاكسيرانان با 500 عضو شروع بكار نمود كه در سال 1373 به 1100 عضو افزايش يافت . رنگ تاكسيها با توجه به شرايط آب و هواي شهر رشت آبي و سفيد و مدلهاي ماشين فيات – ولوو – هيلمن و غيره بود كه بعدها با تبديل به اتومبيل پيكان بصورت استاندارد درآمده و رنگ آنها نيز به نارنجي تغيير يافت . و در سال تائيد شوراي محترم نگهبان براي شهرهاي بالاي 100 هزار نفرجمعيت منجمله شهر رشت سازمان تاكسيراني تاسيس و عهده دار مسئوليت فوق الذكر گرديده است .
تشكيل سازمان تاكسيراني شهرداري رشت :
در راستاي اجراي اساسنامه سازمان مديريت و نظارت بر تاكسيراني شهرداري رشت مصوب مقام عالي وزارت كشور بشماره 1549/34/3/1/17572 مورخ 6/12/76 و استانداري محترم استان گيلان و دستورالعمل نحوه اجراي آئين نامه اجرائي قانون راجع به تمركز امور تاكسيراني در شهرداريها مصوب 7/6/1372 مجلس محترم شوراي اسلامي و شوراي محترم نگهبان قانون اساسيجمهوري اسلامي ايران در سال 1380 بمنظور ساماندهي بخشهاي سه گانه تاكسيراني رشت شامل تاكسيهاي معمولي – تاكسيهاي تلفني در قالب ثبت شركتهاي حمل و نقل عمومي مسافر درون شهري و تاكسي بيسيم در جهت تشكيل و راه اندازي سازمان مديريت و نظارت بر تاكسيراني شهر رشت وفق مفاد مادتين 9 و 13 آئين نامه اجرائي مركب از شوراي سازمان به رياست جناب آقاي استاندار ( معاون محترم امور عمراني استانداري ) و هيئت مديره تاسيس و در ابتداي فعاليت خود كليه پرونده هاي تاكسيهاي معمولي را از راهنمائي و رانندگي و شركت تعاوني تاكسيراني رشت كه قبل از تاسيس تاكسيراني رشت مشتركاَ مسئوليت تاكسيها را عهده دار بودند طي صورتجلساتي اخذ و همچنين با هماهنگي سازمان بازرگاني استان گيلان از طريق اتحاديه منحله مربوط به آژانسهاي تاكسي تلفني – باسكول – جرثقيل و پاركينگ رشت كه قبل از تشكيل سازمانهاي تاكسيراني متولي صدور پروانه تاكسي تلفنيها شناخته ميشدند و بر اساس تصميمات هيئت عالي نظارت بر اصناف كشور و راي ديوان محترم عدالت اداري منحل گرديده بود كليه پرونده هاي آژانسهاي تاكسي تلفني به سازمان تاكسيراني رشت انتقال يافته كه هم اكنون بر اساس ماده 9 آئين نامه اجرائي قانون راجع به تمركز امور تاكسيراني براي تاكسيرانان و تاكسيداران پروانه بهره برداري و كارت شهري صادر و همچنين بر اساس ماده 13 نيز براي تاكسي تلفنيها و متقاضياني جديد كه داراي شرايط منطبق با اساسنامه سازمان تاكسيراني باشند و پس از ثبت شركت با موضوع حمل و نقل عمومي مسافر درون شهري پروانه نمايندگي و بهره برداري صادر ميگردد و سازمان تاكسيراني رشت تا كنون باعنايت به ماده 17و تبصره ذيل آن وبا كسب مجوزهاي قانوني لازم از دستگاههاي ذيربط نسبت به دريافت مجوز يك واحد تاكسي بيسيم اقدام و دريافت نموده كه با عنوان تاكسي گيلان بيسيم و تلفن 133 به يكي از متقاضيان به مدت 5 سال به اجاره واگذار نموده كه مشغول فعاليت گسترده ميباشد كه پس از انقضاي مدت مزبور بطريقي كه سازمان صلاح بداند وپس از هماهنگيهاي لازم با شوراي محترم سازمان تاكسيراني و هيئت مديره محترم سازمان نسبت به عقد قرارداد آتي اقدام مي نمايد . از اينرو سازمان تاكسيراني رشت با ساماندهي سه بخش مذكور و بخشهاي جانبي(تاكسيهاي فرودگاه – تاكسيهاي ترمينال – تاكسيهاي بيمارستان حضرت رسول اكرم ( ص ) – شخصيهاي ويژه خطي و چرخشي شهري - تاكسيهاي فرودگاه – تاكسيهاي مستقر در شهر شادي رشت ) قدمهاي چشمگيري در كاهش حجم ترافيك برداشته و انتظار دارد تا با همكاري بيشتر و بهتر دستگاههاي ذيربط در پيشرفت اين مهم گامهاي موثرتري برداشته شود.
تاریخ به روز رسانی: 1394/09/10
تعداد بازدید: 1126
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به سازمان مديريت و نظارت بر تاكسيراني شهرداري رشت ميباشد
Powered by DorsaPortal