لوگو1
سازمان تاکسیرانی رشت
۱۳۹۸ چهارشنبه ۱ خرداد
.
gg
كميته انضباطي

آئين نامه قوانين و مقررات كميته انضباطي سازمان مديريت و نظارت بر تاكسيراني رشت

1   منظور از سازمان در اين آئين نامه سازمان مديريت و نظارت بر تاكسيراني رشت  مي باشد كه طبق مقررات مربوط به نحوه فعاليت ها و ارائه خدمات حمل و نقل عمومي مسافر درون شهري در بخش هاي مختلف اعمال مديريت و نظارت مي نمايد.

2   اشخاص مشمول مقررات اين آئين نامه كليه رانندگان ومالكان خودروهاي تاكسي شهري و رانندگان كمكي تاكسي و مديران عامل شركت هاي حمل و نقل عمومي مسافر درون شهري  ( تاكسي تلفني ) و خودروهاي سواري تحت پوشش مي باشد.

3   تاكسي عبارت است از وسيله نقليه اي كه داراي مشخصات تعيين شده از سوي سازمان بوده و با مجوز بهره برداري و كارت شهري كه توسط سازمان صادر مي شود بصورت يكي از سرويسهاي تاكسي شهري با عناوين و رنگها و فرم هاي گوناگون در محدوده شهر رشت به جابجائي مسافر در سطح شهر مي پردازند .

4   منظور از پروانه بهره برداري در اين آئين نامه مجوزي است كه پس از طي موفقيت آميز مراحل مختلف قانوني براي مدت معين يا سرويس و مسير مشخص توسط سازمان صادر و در اختيار افراد واجد شرايط قرار ميگيرد و شماره پروانه تاكسيراني به عنوان كد شناسائي راننده بكار مي رود .

5   متقاضي اخذ پروانه تاكسيراني مكلف به سپردن تعهد رسمي مبني بر عدم انجام تخلفات مندرج در اين آئين نامه و قبول تصميمات هيئت انضباطي مي باشد .

6   نظر به لزوم رعايت كليه مقررات قانوني و موازين شرعي و پاسداري از كرامات انساني رانندگان و شهروندان و سالم سازي فعاليت هاي مربوط به حمل و نقل مسافران درون شهري اين آئين نامه تصويب و پس از تصويب مورد اجراء قرار مي گيرد.

 

 

 

 

 

تخلفات

 در راستاي اجراي مفاد اين آئين نامه و اعمال مقررات بر رانندگان محترم به استناد مفاد ماده 12 آئين نامه اجرائي كه هنگام صدور پروانه در يكي از دفاتر رسمي مورد وثوق سازمان مكلف به سپردن تعهد به اجراي آنها مي باشند و بر اساس ماده 8 آئين نامه اجرائي در صورت شكايت شهروندان و يا گزارش بازرسين محترم سازمان مبني بر عدم رعايت موارد زير كه در هيات كميته انضباطي با عنايت به ماده 15 آئين نامه اجرائي قابل طرح بوده مي بايست پس از گذراندن مراحل اداري و شركت در جلسه مزبور پاسخگوي موارد شكايت مطروحه باشند و هيئت كميته انضباطي سازمان مركب از نماينده محترم شوراي اسلامي شهر رشت به عنوان رياست كميته و نماينده شهرداري شهر رشت كه پست مدير عاملي سازمان را نيز بر عهده دارد و همچنين يكي از تاكسيداران محترم داراي پروانه بهره برداري به عنوان نماينده انتخاب شده از سوي تاكسيداران و تاكسيرانان بر اساس انطباق با قانون جاري و به استناد بندهاي جدول تعيين شده اقدام به صدور راي مي نمايند . قابل ذكر مي باشد كه آراي هيئت كميته انضباطي قطعي و پس از ابلاغ به مشاراليه لازم الاجرا مي باشد.

 

ماده 8 آئين نامه اجرائي مربوط به مواردي كه تخلفات تاكسيراني محسوب و مرتكبين تابع تصميمهاي هيئتهاي انضباطي خواهند بود ( 9 گانه ) :

1 امتناع از حمل مسافر يا حمل مسافر با شرايطي خارج از مقررات .

2 عدم رعايت شئون اسلامي و اجتماعي .

3 عدم انجام كشيكهاي محوله و رعايت مقررات آن .

4 اقدام به تاكسيراني براي غير از ساعت مسير و سرويسي كه در پروانه قيد شده است .

5 ارتكاب به جرم در هنگام تاكسيراني يا با استفاده از تاكسي .

6   عدم رعايت نرخهاي مصوب و عدم استفاده از تاكسي متر درصورت نصب و الزام استفاده از آن .

7 عدم رعايت مقررات مربوط به حمل مسافر و تكرار تخلفات راهنمائي و رانندگي .

8 استفاده از پلاك شناسائي راننده ديگر در هنگام ارائه سرويس .

9 نصب و استفاده از وسايل غير مجاز كه مخالف دستورالعملهاي صادر شده باشد در تاكسي .

بند 3 از ماده 12 آئين نامه اجرائي مربوط به سپردن تعهدات رانندگان در هنگام اخذ پروانه انعقاد قرار داد در قالب مفاد ماده ( 10 ) قانون مدني بمنظور قبول تعهدات و شرايط زير همچنين تصميمهاي هيئت انضباطي موضوع ماده ( 15 ) اين آئين نامه ( 12 گانه ) :

1 تعهد به ارائه فقط يكي از سرويسهاي تاكسي برابر مفاد قراردادوروزانه حداقل يك نوبت كاري 8 ساعته . حداكثر اضافه كار يك فرد كه ارايه سرويس را در يك نوبت كاري 8 ساعته قبول مي كند 4 ساعت است كه ميزان آن توسط سازمان در پروانه تاكسيراني قيد مي شود.دارنده پروانه بهره برداري با موافقت سازمان اختيار ارايه همان سرويس در نوبت كاري ديگر را منوط به به قيد موضوع در قرارداد و معرفي فرد داراي پروانه تاكسيراني ديگر دارد . در اين صورت مسئوليتهاي ارايه سرويس در نوبت كاري ديگر نيز كماكان به عهده دارنده پروانه بهره برداري است .

2 اعلام زمان استفاده ازمرخصي ساليانه به مدت يك ماه كه ضمن آن ممكن است حداقل  يك  نوبت كاري  ارايه  سرويس  تعطيل شود . دارنده پروانه بهره برداري فقط در مدت مرخصي ساليانه مي تواند به جاي خود فرد داراي پروانه تاكسيراني ديگري را براي ارايه سرويس در نوبت كاري مورد تعهد معرفي نمايد .

3 تعهد به انجام انواع سرويس و مسير و زمانهاي شروع وخاتمه هر نوبت كاري سرويس درج شده در پروانه تاكسيراني .

4 تقبل انجام برنامه هاي مربوط به كشيك .

5  تعهد به انجام مرتب نظافت بيرون و داخل تاكسي و رعايت شئون اسلامي و اجتماعي و عدم نصب لوازم و اشياي غير مجازدر تاكسي برابر دستورالعمل هاي ارائه شده .

6   تعهد به تهيه و استفاده از لباس فرم نظيف توسط راننده هنگام ارايه سرويس و نصب پلاك كد شناسايي راننده برروي شيشه عقب خودرو براي رويت از خارج , همچنين نصب كد شناسايي راننده و وسيله نقليه ( تاكسي ) در داخل اتومبيل در محل قابل رويت مسافر برابر دستورالعملهاي سازمان.

7 تعهد به عدم سپردن تاكسي براي ارايه سرويس به افراد فاقدپروانه تاكسيراني معتبر و نيز بهره برداري از تاكسي در زماني كه پروانه بهره برداري توسط مراجع ذيربط طبق مقررات اخذ يا بطورموقت تا صدور پروانه بهره برداري جديد باطل شده است .

8 تعهد به اعلام علي عدم ارايه سرويس ظرف 48 ساعت از تاريخ توقف تاكسي به سازمان.

9 تعهد به رعايت نرخهاي مصوب و نيز نصب و استفاده از تاكسي متر طبق دستورالعملهاي صادر شده .

10 تعهد به امتناع از حمل مسافر ‌, همچنين اقدام به حمل مسافر با اعمال شرايط شخصي و خارج از مقررات .

11 تعهد به استفاده از تابلو ًخارج از سرويسً در مواردي كه بنا به دلايل نقص فني اتومبيل يا پايان نوبت كاري يا بنا به اضطرار قابل توجيه , پذيرش مسافر ممكن نباشد .

12  تعهد به توجه كامل به اخطارها و تذكرهاي بازرسين سازمان.

 

 

جرايم و تنبيهات

رانندگان متخلف كه هر يك از موارد 9 گانه ماده 8 آئين نامه اجرائي و نيز موارد 12 گانه بند 3 از ماده 12 همين مرجع كه مشروح بندهاي آنها در فوق آمده را رعايت ننمايند بترتيب جدولهاي تعيين شده ذيل محكوم ميگردند :  

الف)مجموعه قوانين و مقررات و تعهدات مربوط به تخلفات انضباطي مالكان و رانندگان و رانندگان كمكي تاكسي شهري و تاكسي تلفني وتاكسي بيسيم (قابل طرح در كميته انضباطي سازمان)

كد

تخلفات اشخاص حقيقي ، حقوقي

101

عدم انجام خدمت محوله در نوبت (شيفت ) معين شده در پروانه تاكسيراني

102

عدم انجام سرويس مشخص شده در پروانه تاكسيراني

 103

عدم انجام خدمت در مسير معين شده در پروانه تاكسيراني

104

عدم انجام خدمت در مكان و زمان معين شده توسط سازمان تاكسيراني براساس برنامه حمل و نقل عمومي مسافردرونشهري

105

سپردن پروانه تاكسيراني متعلق بخود جهت تاكسيراني به غير

106

رانندگي با تاكسي كه مشخصات آن با مشخصات مندرج در پروانه مطابقت ندارد

107

امتناع از حمل مسافر بدون عذر موجه

108

حمل مسافر با شرايطي خارج از مقررات تعيين شده توسط سازمان تاكسيراني 

109

عدم رعايت شئون اسلامي و اجتماعي كه برابر دستورالعملهاي ارائه شده ميبايست رعايت شود

110

عدم انجام كشيك هاي محوله و رعايت مقررات آن

111

ارتكاب به جرم درهنگام تاكسيراني ويابااستفاده از تاكسي

112

عدم رعايت مقررات مربوط به حمل مسافر

113

عدم رعايت نرخهاي مصوب

114

عدم نصب تاكسيمتردرصورت لزوم به نصب و استفاده ازآن

115

عدم استفاده از تاكسيمتر

116

تكرار تخلفات  راهنمايي و رانندگي                                                          

117

عدم انجام نظافت بيرون و داخل تاكسي برابر دستورالعملها

118

عدم استفاده از لباس فرم نظيف توسط راننده هنگام ارائه سرويس

119

عدم نصب كد شناسايي راننده بر روي شيشه عقب براي رويت ازخارج وهمچنين مسافردرداخل اتومبيل درمحل قابل رويت برابردستورالعمل سازمان

120

همراه نداشتن پروانه تاكسيراني و كارت شهري در هنگام رانندگي

121

رانندگي با تاكسي كه پروانه آن توسط مراجع ذيربط طبق مقررات اخذ يا بطورموقت تا صدورجديد باطل شده است

122

عدم استفاده ازتابلوخارج ازسرويس در مواردي كه بنا به دلايل نقص فني اتومبيل يا پايان نوبت كاري يا بنا به اضطرارقابل توجيه پذيرش مسافرممكن نباشد.

123

عدم توجه كامل به اخطارها و تذكرات بازرسان سازمان تاكسيراني در امور تاكسيراني

124

 

خروج بدون مجوز از شهر يا مسير كه براي تاكسيراني (با تاكسي كه مشخصات آن در پروانه قيد گرديده است)مجاز اعلام شده است

125

عدم نصب لوازم و اشياي غير مجاز در تاكسي برابر دستورالعملهاي ارائه شده

126

اعلام نكردن علت عدم ارائه سرويس ظرف (48) ساعت از تاريخ توقف تاكسي به سازمان

127

عدم نصب كپسول آتشنشاني آماده بكار در وسيله نقليه

128

نداشتن برگ معاينه معتبرخودروكه توسط مراجع ذيصلاح صادر ميشود

129

 

عدم ارسال قسمت فوقاني برگ مخصوص ارسال به تاكسيراني جدا شده از صورتجلسه تحويل و تحول تاكسي(موجود در پروانه تاكسيراني)ظرف 24 ساعت به تاكسيراني از تاريخ تحويل تاكسي به راننده.

130

عدم ارسال قسمت زيرين برگ مخصوص ارسال به  تاكسيراني جدا شده ازصورتجلسه تحويل و تحول تاكسي (موجود در پروانه تاكسيراني)ظرف 24 ساعت به تاكسيراني از تاريخ فسخ قرارداد با راننده .

131

نداشتن رنگ آميزي،خط كشي و علائم قابل نقش و نصب در بدنه و ظاهر تاكسي مطابق مشخصات پروانه و دستورالعملها

132

سوار نمودن مسافر دربستي در مواقع پيك ترافيك

133

رانندگي با تاكسي كه تاكنون پروانه آن توسط مراجع ذيربط طبق مقررات صادرنشده باشد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ب )  مجموعه قوانين و مقررات و تعهدات مربوط به تخلفات انضباطي مالكان و رانندگان تاكسي شهري و تاكسي تلفني و تاكسي بيسيم (قابل طرح در كميته انضباطي سازمان) :

كد

تخلفات اشخاص حقيقي ، حقوقي

201

عدم نظارت بر انجام خدمت محوله در نوبت (شيفت ) معين شده در پروانه تاكسيراني

202

عدم نظارت بر انجام سرويس مشخص شده در پروانه تاكسيراني

203

عدم نظارت بر انجام خدمت در مسير معين شده در پروانه تاكسيراني

204

عدم نظارت بر انجام خدمت در مكان و زمان معين شده توسط سازمان تاكسيراني براساس برنامه حمل و نقل عمومي مسافردرون شهري

 

205

عدم نظارت بر سپردن پروانه تاكسيراني متعلق بخود جهت تاكسيراني به غير

206

عدم نظارت بر رانندگي با تاكسي كه مشخصات آن با مشخصات مندرج در پروانه مطابقت ندارد

207

عدم نظارت بر امتناع از حمل مسافر بدون عذر موجه

208

عدم نظارت بر حمل مسافر با شرايطي خارج از مقررات تعيين شده توسط سازمان تاكسيراني 

209

عدم نظارت بر رعايت شئون اسلامي و اجتماعي كه برابر دستورالعملهاي ارائه شده ميبايست رعايت شود

210

عدم نظارت بر انجام كشيك هاي محوله و رعايت مقررات آن

211

عدم نظارت بر ارتكاب به جرم درهنگام تاكسيراني ويابااستفاده از تاكسي

212

عدم نظارت بر رعايت مقررات مربوط به حمل مسافر

213

عدم نظارت بر رعايت نرخهاي مصوب

214

عدم نظارت بر نصب تاكسيمتردرصورت لزوم به نصب و استفاده ازآن

215

عدم نظارت بر استفاده از تاكسيمتر

216

عدم نظارت بر تكرار تخلفات  راهنمايي و رانندگي                                                         

217

عدم نظارت بر انجام نظافت بيرون و داخل تاكسي برابر دستورالعملها

218

عدم نظارت بر استفاده از لباس فرم نظيف توسط راننده هنگام ارائه سرويس

219

عدم نظارت بر نصب كد شناسايي راننده بر روي شيشه عقب براي رويت ازخارج وهمچنين مسافردرداخل اتومبيل درمحل قابل رويت برابردستورالعمل سازمان

220

عدم نظارت بر همراه نداشتن پروانه تاكسيراني و كارت شهري در هنگام رانندگي

221

عدم نظارت بر رانندگي با تاكسي كه پروانه آن توسط مراجع ذيربط طبق مقررات اخذ يا بطورموقت تا صدورجديد باطل شده است

222

عدم نظارت بر استفاده ازتابلوخارج ازسرويس در مواردي كه بنا به دلايل نقص فني اتومبيل يا پايان نوبت كاري يا بنا به اضطرارقابل توجيه پذيرش مسافرممكن نباشد.

223

عدم نظارت بر توجه كامل به اخطارها و تذكرات بازرسان سازمان تاكسيراني در امور تاكسيراني

224

عدم نظارت بر خروج بدون مجوز از شهر يا مسير كه براي تاكسيراني (با تاكسي كه مشخصات آن در پروانه قيد گرديده است)مجاز اعلام شده است

225

عدم نظارت بر نصب لوازم و اشياي غير مجاز در تاكسي برابر دستورالعملهاي ارائه شده

226

عدم نظارت بر اعلام نكردن علت عدم ارائه سرويس ظرف (48) ساعت از تاريخ توقف تاكسي به سازمان

227

 

عدم نظارت بر نصب كپسول آتشنشاني آماده بكار در وسيله نقليه

228

عدم نظارت بر نداشتن برگ معاينه معتبرخودروكه توسط مراجع ذيصلاح صادر ميشود

229

عدم نظارت بر ارسال قسمت فوقاني برگ مخصوص ارسال به تاكسيراني جدا شده از صورتجلسه تحويل و تحول تاكسي(موجود در پروانه تاكسيراني)ظرف 24 ساعت به (شهرداري/تاكسيراني)از تاريخ تحويل تاكسي به راننده

230

عدم نظارت بر ارسال قسمت زيرين برگ مخصوص ارسال به  تاكسيراني جدا شده ازصورتجلسه تحويل و تحول تاكسي (موجود در پروانه تاكسيراني)ظرف 24 ساعت به (شهرداري/تاكسيراني)از تاريخ فسخ قرارداد با راننده

 

231

عدم نظارت بر نداشتن رنگ آميزي،خط كشي و علائم قابل نقش و نصب در بدنه و ظاهر تاكسي مطابق مشخصات پروانه و دستورالعملها

232

عدم نظارت بر سوار نمودن مسافر دربستي در مواقع پيك ترافيك

233

عدم نظارت بر رانندگي با تاكسي كه تاكنون پروانه آن توسط مراجع ذيربط طبق مقررات صادرنشده باشد

 

 

 

 

 

 

 

 

پ )  مجموعه قوانين و مقررات و تعهدات مربوط به تخلفات انضباطي مديران تاكسي تلفني و مديران تاكسي بيسيم (قابل طرح در كميته انضباطي سازمان) :

بند 4 از ماده 13 آئين نامه اجرائي مربوط به سپردن تعهدات اشخاص حقوقي كه در هنگام اخذ پروانه انعقاد قرار داد در قالب مفاد ماده ( 10 ) قانون مدني براي ارائه سرويسهاي محوله به نمايندگي از شهرداري رشت با قبول كليه تعهدات و شرايط زير همچنين تصميمهاي هيئت انضباطي موضوع ماده ( 15 ) اين آئين نامه( 12 گانه) :

1  تعهد به ارائه سرويس برابر مشخصات قرارداد حداقل يك نوبت كاري(8) ساعته براي هر خودروي شركت توسط افراد داراي پروانه تاكسيراني .

2 تعهد به اينكه درهيچ زمان سرويس ارائه شده توسط خودروهاي شركت كمترازچهار پنجم  تعداد خودروهاي معرفي شده نباشدودر غير اينصورت بايد ظرف حداكثر(24) ساعت سازمان را مطلع نمايد .

3 تعهد به تقبل انجام برنامه هاي كشيك و مقررات مربوط .

4 تعهد به انجام نظافت درون و برون خودروها ورعايت شئون اسلامي و اجتماعي برابر دستورالعملهاي صادر شده .

5 تعهد به تهيه و استفاده از لباس هم شكل توسط رانندگان شركت هنگام ارائه سرويس و همچنين نصب كد شناسائي راننده و وسيله نقليه در داخل خودرو در محل قابل رويت مسافر و شيشه عقب خودرو به نحوي كه از بيرون قابل رويت باشد .

6   تعهد به تجهيز شركت به سيستم ارتباطي با ارائه اشتراك در سيستم ارتباطي شركتهاي مشابه در صورت اعلام سازمان مبني بر استفاده از سيستم ارتباطي با رعايت قوانين و مقررات مربوط .

7 تعهد مبني بر عدم واگذاري سهام شركت تحت هر عنوان به اشخاص ديگر مگر با اطلاع سازمان .

8 تعهد به استفاده از تابلوي خارج از سرويس در خودروهاي شركت در مواردي كه بنابه دلايل فني يا اضطراري قابل توجيه يا اتمام نوبت كاري پذيرش مسافر امكان پذير نباشد .

9 تعهد به رعايت نرخهاي مصوب و نصب و استفاده از تاكسي متر برابر دستورالعملهاي صادرشده .

10 تعهد به عدم امتناع از حمل مسافر همچنين اقدام به حمل مسافر با شرايط شخصي و خارج از مقررات.

11 تعهد به توجه كامل به اخطارها و تذكرهاي بازرسين سازمان .

12 تعهد به عدم استفاده از وسائط نقليه اي كه پروانه بهره برداري آن به نام شركت نيست .

اشخاص حقيقي و مديران عامل شركتهاي حمل و نقل عمومي مسافر ( تاكسي تلفني ) متخلف كه هر يك از موارد 12 گانه بند 4 از ماده 13 همين مرجع كه مشروح بندهاي آنها در فوق آمده را رعايت ننمايند بترتيب جدولهاي تعيين شده ذيل جريمه ميگردند :

 

301

عدم نظارت برارائه سرويس برابر مشخصات قرارداد حداقل يك نوبت كاري(8) ساعته براي هر خودروي شركت توسط افراد داراي پروانه تاكسيراني

302

عدم نظارت براينكه درهيچ زمان سرويس ارائه شده توسط خودروهاي شركت كمترازچهار پنجم تعداد خودروهاي معرفي شده نباشدوبايد ظرف حداكثر(24) ساعت سازمان را مطلع نمايد

303

عدم نظارت بر تقبل انجام برنامه هاي كشيك و مقررات مربوط

304

عدم نظارت بر انجام نظافت درون و برون خودروها

305

عدم نظارت برتهيه و استفاده از لباس هم شكل توسط رانندگان شركت هنگام ارائه سرويس

306

عدم تعهد به تجهيز شركت به سيستم ارتباطي با ارائه اشتراك در سيستم ارتباطي شركتهاي مشابه در صورت اعلام سازمان مبني بر استفاده از سيستم ارتباطي با رعايت قوانين

307

واگذاري سهام شركت تحت هر عنوان به اشخاص ديگر مگر با اطلاع سازمان

308

عدم نظارت براستفاده از تابلوي خارج از سرويس در خودروهاي شركت در مواردي كه بنابه دلايل فني يا اضطراري قابل توجيه يا اتمام نوبت كاري پذيرش مسافر امكان پذير نباشد

309

عدم نظارت بررعايت نرخهاي مصوب و نصب و استفاده از تاكسي متر برابر دستورالعملهاي صادرشده

310

عدم نظارت بر امتناع از حمل مسافر همچنين اقدام به حمل مسافر با شرايط شخصي و خارج از مقررات

311

عدم تعهد به توجه كامل به اخطارها و تذكرهاي بازرسين سازمان

312

استفاده از وسائط نقليه اي كه پروانه بهره برداري آن به نام شركت نيست

313

عدم رعايت شئون اسلامي و اجتماعي برابر دستورالعملهاي صادر شده

314

عدم نظارت بر نصب كد شناسائي راننده و وسيله نقليه در داخل خودرو در محل قابل رويت مسافر و شيشه عقب خودرو به نحوي كه از بيرون قابل رويت باشد

 

تاریخ به روز رسانی: 1394/09/10
تعداد بازدید: 2095
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به سازمان مديريت و نظارت بر تاكسيراني شهرداري رشت ميباشد
Powered by DorsaPortal